ฝาก 300
ถอน 2,300
เวลาเเเตก : 11:37 น.
ฝาก 2,000
ถอน 22,326
เวลาเเเตก : 12.30 น.
ฝาก 200
ถอน 3,460
เวลาเเเตก 12.15 น.
ฝาก 300
ถอน 908
เวลาเเเตก : 10.20น.

ฝาก 700
ถอน 3,662
เวลาเเเตก:06.30น.